Medezeggenschapsraad

Kindcentrum De Ontdekking

Medezeggenschapsraad

 

Iedere school heeft verplicht een medezeggeschapsraad.

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de schoolleiding (locatiedirecteur en clusterdirecteur). In de MR van Basisschool de Ontdekking hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school.

Er wordt overlegd over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, formatie, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, besteding van geld, onderwijstijden, schoolgids, zorgplan, overblijven, gedragsprotocol.

De data van de vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender.

De MR heeft de volgende 3 rechten:
1. Instemmingsrecht : bij bepaalde onderwerpen heeft de directie goedkeuring van de MR nodig.
2. Adviesrecht : de MR geeft advies aan de directie voordat een beslissing genomen wordt. De directie weegt dat advies mee in de uiteindelijke beslissing.
3. Initiatiefrecht ; de MR kan zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school aangaan.

Onze IKC-raad

Met ingang van schooljaar 2019-2020 voegen wij de medezeggenschapsraad van de basisschool samen met de lokale oudercommissie van de dagopvang (SKO) en de oudercommissie van Delta Voorschool. Opvangorganisaties zijn verplicht om over bepaalde onderwerpen advies te vragen aan hun oudercommissie. Wij organiseren dit middels een IKC-raad.

Passend bij de reglementen van de verschillende vertegenwoordigingen is in overleg de algemene werkwijze om per jaar 4 MR-vergaderingen voor de medezeggenschapsraad van school en minimaal 2 IKC-raadsvergaderingen te houden. De IKC-raadsvergaderingen worden gedurende het jaar ingepland op bestaande MR-vergaderingen. Wanneer ze plaatsvinden is afhankelijk van de actuele thema’s en wanneer het gewenst is om deze te bespreken.

We informeren ouders van de opvang (SKO en Delta Voorschool) minimaal twee weken van tevoren over het moment van de vergadering en het te bespreken onderwerp. Alle ouders krijgen de gelegenheid om hun ideeën en/of advies t.a.v. het te bespreken onderwerp.

Suggesties of ideeën?
Ouders en leerkrachten die suggesties of ideeën hebben voor verbetering van de manier van werken op school kunnen die in eerste instantie kwijt bij de schoolleiding. Daarnaast kunnen ouders of leerkrachten hun vertegenwoordigers in de MR benaderen. De MR overlegt periodiek met OR en directie.

Contact
Heeft u u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad? Mail: medezeggenschapsraad@ontdekking.net

Wij houden u graag op de hoogte

Basisschool De Ontdekking is samen met andere basisscholen in Oosterhout, ondergebracht onder Delta-onderwijs.
Binnen Delta onderwijs is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier praten ouders en leerkrachten van de scholen over het overkoepelend beleid (financiën, personeel, zorg, ICT etc) van de Stichting Delta.
In de MR wordt het beleid van basisschool de Ontdekking besproken.

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Het jaarverslag en de notulen kunt u via de links hieronder nalezen.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KC De Ontdekking 2019

Werkwijze IKC Raad lees hier.

Oudergeleding:

Jessica Stijger

Hanneke Speekenbrink

Rachelle Bakker-van Seeters

Personeelsgeleding:

Manon Hooijmaijers

Meneer Marc Vermoolen

Juf Joyce Faes

Juf Vanessa Smithjes