Onze onderwijsaanpak

Kindcentrum De Ontdekking

Onze visie hebben we uitgewerkt in 10 punten die de onderwijspraktijk op de school kenmerken

“Groot worden op de Ontdekking is als een avontuurlijke reis met interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in!”

Leren en ontwikkeling

Het kind ontwikkelt zelf natuurlijk, maar daar is wel voor nodig dat het kind verkeert in goed gezelschap en mee kan doen aan activiteiten die uitdagen tot ontwikkeling. Uitdagen wil zeggen dat wij op school op de ontwikkeling vooruit willen lopen. Daarom volgen wij in ons onderwijs het kind niet, maar dagen we het juist uit om te leren wat het zelf nog net niet kan, maar wel met onze hulp.

We willen gaan zitten in ‘de zone van naaste ontwikkeling’ en dàt is nou precies de kern van de ontwikkelingsgerichte visie

De rol van de leerkrachten

De ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt. De leerkracht zorgt voor een goede (speel-) leeromgeving met de juiste activiteiten passend bij de leeftijdsgroep. Hiervoor observeert de leerkracht het kind goed. Vervolgens kiest zij steeds tussen leiden (voordoen, helpen, samen doen) en begeleiden (op gang helpen, suggesties geven, samen een plan maken, de organisatie helpen voor elkaar te krijgen).

Bij jonge kinderen is het spelmotief aangrijpingspunt voor handelen. Bij oudere kinderen het leermotief.

Samen leren en samen werken

Samen leren en samenwerken is niet alleen de basis voor de cognitieve ontwikkeling van het kind maar ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling. Op onze school leren wij de kinderen delen met elkaar en omgaan met elkaar.

Sociale en emotionele kanten van de ontwikkeling krijgen alle aandacht. Met respect voor de ander en vanuit bepaalde regels leren we de kinderen praten en omgaan met elkaar. De volwassene geeft hierin het goede voorbeeld.

Thematisch werken

We kiezen voor interessante, betekenisvolle thema’s in alle groepen, zodat de kinderen ook mee wíllen doen in de activiteiten om zo te leren.

Voor de onderbouw geeft het werkplan Basisontwikkeling aanwijzingen voor de keuze van thema’s. Aan elk thema verbinden we de vijf kernactiviteiten: spel, lezen/ schrijven, rekenen/wiskunde, gesprek en constructieve/beeldende activiteiten.

Voor de bovenbouw is de keuze voor een thema vastgelegd in een curriculum. De noodzakelijke inhouden vanuit de kerndoelen zijn hierin vastgelegd voor de verschillende leerjaren. In de bovenbouw is het thematisch werken vooral gericht op de onderzoeksactiviteit.

Rekenen en wiskunde, lezen en schrijven

Het leren van rekenen, lezen en taal begint al in de onderbouw. Vanuit het spel leren kinderen al spelend gebruik te maken van geschreven en gedrukte taal of van getallen en hoeveelheden. Het is eerst allemaal ‘doen alsof’, maar zo gauw het kind meer wil kan het leren lezen en krijgt het letter- en cijfermateriaal aangeboden. Kleuters leren zo al heel veel voordat het methodisch lezen wordt ingezet in groep 3.

In de hogere groepen wordt de leerlijn bewaakt door de methoden voor lezen, schrijven, rekenen/wiskunde, taal. Uiteraard worden toepassingen hiervan in thema’s aangegrepen.

De school en de wereld (of samenleving)

Binnen de thema’s spelen excursies en gastsprekers (experts van buiten de school) een belangrijke rol. Zij zorgen voor de oriëntatie die de belangstelling voor een thema opwekken of voor de verdieping van het thema.

De leerkracht zorgt samen met de kinderen voor een goede voorbereiding en daarna voor intensieve en functionele vervolgactiviteiten om nog meer te onderzoeken en te weten. Tot slot een presentatie met alle instrumenten en begrippen die daarbij horen.

Zelfstandigheid leren en initiatieven nemen

Vanaf de voorschool richten we ons op zelfredzaamheid en zelfstandigheid en dat bouwen we door tot het eind in groep 8. Een ander kenmerk van ons onderwijs is dat we de kinderen leren het initiatief te nemen voor dat wat belangrijk is om te leren.

Beide aspecten zijn essentieel voor een goede en positieve leerhouding en het ontwikkelen van een positief en reëel zelfbeeld. Bovendien is het de basis voor e
en goede samenwerking met anderen nu en in de toekomst.

Ouders

Binnen onze visie kan de rol van de ouders niet gemist worden. We zien ouders als partners in de zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van elk kind.

We hebben de hulp van ouders ook nodig bij onze vele betekenisvolle onderwijsactiviteiten. Bovendien vinden we het belangrijk om steeds met ouders in gesprek te blijven om zo samen steeds beter te worden.

Kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs

In de school is een Klein Cultureel Centrum (KCC) ingericht waar de kinderen na instructie van een echte kunstenaar wekelijks kunnen werken in een atelier vanuit de doelen voor kunstzinnige vorming. Het KCC wordt ook gebruikt voor vieringen en voorstellingen.

Het bewegingsonderwijs voor de voorschool en de groepen 1-2 is verbonden aan het spelen binnen in de speelzaal en buiten op het speelplein. De overige groepen maken gebruik van de sporthal. Het onderwijs wordt door een vakleerkracht afgestemd op behoeften en ontwikkeling van individuele kinderen.

Methoden

De ontwikkelingsgerichte visie geeft houvast voor het hanteren van methoden.

Voor de onderbouw is dat Startblokken en Basisontwikkeling. Aansluitend daarbij worden ook andere middelen en bronnen ingezet.

Voor de volgende jaren hanteren de leerkrachten ook eigentijdse, moderne methoden bij het voorbereiden en plannen. Deze methoden bieden ook houvast bij zowel het geven van de juiste begeleiding en organisatie als bij het pedagogisch-didactisch handelen.