Medezeggenschapsraad

Kindcentrum De Ontdekking

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft verplicht een Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en leerkrachten met de schoolleiding (locatiedirecteur en clusterdirecteur). In de MR van Basisschool de Ontdekking hebben 4 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting.

Via de Medezeggenschapsraad (MR) praten ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school.
De leden van de MR hebben ongeveer 10 keer per schooljaar een overleg met directie en praat, denkt en beslist mee over het beleid op school. De data van de vergaderingen staan vermeld op de schoolkalender.

Onderwerpen die tijdens de MR besproken worden zijn Er wordt overlegd over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, formatie, het vaststellen van vakanties en vrije dagen , besteding van geld, onderwijstijden, schoolgids, zorgplan, overblijven, gedragsprotocol.

De MR heeft de volgende 3 rechten:
1. Instemmingsrecht : bij bepaalde onderwerpen heeft de directiegoedkeuringvande MR nodig.
2. Adviesrecht : de MR geeft advies aan de directie voordat een beslissing genomen wordt. De directie weegt dat advies mee in de uiteindelijke beslissing.
3. Initiatiefrecht ; de MR kan zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school aangaan.

Suggesties of ideeën?
Ouders en leerkrachten die suggesties of ideeën hebben voor verbetering van de manier van werken op school kunnen die in eerste instantie kwijt bij de schoolleiding. Daarnaast kunnen ouders of leerkrachten hun vertegenwoordigers in de MR benaderen. De MR overlegt periodiek met OR en directie.

Contact
Heeft u u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad? Mail: medezeggenschapsraad@ontdekking.net

Wij houden u graag op de hoogte

Basisschool De Ontdekking is samen met andere basisscholen in Oosterhout, ondergebracht onder Delta-onderwijs.
Binnen Delta onderwijs is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hier praten ouders en leerkrachten van de scholen over het overkoepelend beleid (financiën, personeel, zorg, ICT etc) van de Stichting Delta.
In de MR wordt het beleid van basisschool de Ontdekking besproken.

Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Het jaarverslag en de notulen kunt u via de links hieronder nalezen.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad KC De Ontdekking 2016

notulen MR 20 januari 2016
notulen MR 17 mei 2016
notulen MR 31 mei 2016
notulen MR 27 juni 2016
notulen MR 29 september 2016
notulen MR 9 november 2016
notulen MR 12 december 2016

Oudergeleding:

Manon Hooijmaijers

Harry van Delft

Bianca Buinsters

Hanneke Speekenbrink

Personeelsgeleding:

Manon Hooijmaijers

Juf Anja Evers

Juf Joyce Faes

Juf Anja van Haren